2012. Lemeshi village, Chernihiv region

# # #

2012/06/14